Kable w recyklingu.

Pozwolenia na legalne prowadzenie recyklingu kabli

Recykling kabli w przepisach prawa ochrony środowiska to przetwarzanie odpadów. Na takie działanie wymagane jest uzyskanie stosownych pozwoleń. Legalizację takiej działalności należy rozpocząć od uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej dołącza się kartę informacyjną przedsięwzięcia, która jest opracowaniem analizującym oddziaływanie przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska. Dopiero po uprawomocnieniu się wspomnianej decyzji, przedsiębiorca może złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Przed otrzymaniem zezwolenia instalacja podlega kontroli przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Spełnienie wymagań formalnych wniosku, wyjaśnienie organom wydającym decyzje wszystkich kwestii związanych z działalnością planowaną do uruchomienia oraz pozytywna opinia WIOŚ dopiero skutkują wydaniem pozwolenia na przetwarzanie odpadów. 

Inwestorzy często dysponują kapitałem, który chcą zainwestować oraz kontaktami gwarantującymi dostawę materiału do przetwarzania, jednak brak im szczegółowej wiedzy z zakresu wymagań prawnych jakie należy spełnić przed i po rozpoczęciu działalności. W tych kwestiach usługi świadczy zaprzyjaźniona z nami i znająca nasze produkty firma EKOMILA. Rekomendujemy rozpoczęcie współpracy ze specjalistą już na etapie rozpoznawania kwestii lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, co jest kluczowe przy uzyskiwaniu późniejszych pozwoleń. 

Działalnością często występującą jednocześnie z działaniami zbierania i przetwarzania odpadów, jest ich transport, którego prowadzenie wymaga wpisu do BDO oraz wykonywanie go zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pomoc we wszystkich wymienionych wyżej obowiązkach znajdą Państwo w firmie EKOMILA. 

Zapraszamy do współpracy! Firma EKOMILA działa na ternie całego kraju.

Ekomila Kamila Czaczyk-Medeksa

ul. Grunwaldzka 231, 85-438 Bydgoszcz

tel.kom.+48 881-951-653   email: srodowisko@ekomila.com.pl    strona: www.ekomila.com.pl

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAJ WIĘCEJ / ZAMKNĄĆ ARTYKUŁ.

Kody odpadów kabli w recyklingu i ich składników.

Kwalifikowanie miedzi i aluminium z kabli
Miedź znajdująca się w większości kabli jest kwalifikowana jako miedź milbera (średnica>1mm i świecąca)
Aluminium znajdujące się w większości kabli jest kwalifikowane jako aluminium sektor.


Kody odpadów kabli

- odpad kablowy kwalifikowany jest na ogół w kodzie: 17 04 11,  NIE jest odpadem niebezpiecznym.
- niewielka grupa kabli w izolacji, której składnikiem są oleje i smoły kwalifikowane są w kodzie 17 04 10 i są odpadem niebezpiecznym.

Kody odpadów metali w kablach i izolacji kabli

- jeśli BRAK POZWOLENIA na recykling kabli to przekazujemy:

 • miedź w kodzie 17 04 01 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...
 • aluminium w kodzie 17 04 02 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...
 • ołów w kodzie 17 04 03 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...
 • izolacje w kodzie 17 02 03 czyli odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych...

- jeśli JEST POZWOLENIE na recykling kabli to przekazujemy:

 • miedź i aluminiu w kodzie 19 12 03 czyli odpady mechanicznej obróbki odpadów.
 • izolacje w kodzie 19 12 04 czyli odpady mechanicznej obróbki odpadów.
KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAJ WIĘCEJ / ZAMKNĄĆ ARTYKUŁ.

Izolacje kabli - rozpoznawanie i segregacja.

Rozpoznawanie izolacji kabli jest bardzo ważną czynnością, ponieważ właściwie rozpoznane i posortowane izolacje mogą być sprzedane lub bezpłatnie przekazane. Jest to atrakcyjna alternatywa wobec wysokich kosztów składowania.

Najwygodniejszy sposób określania materiału izolacji kabla to SPREŻYSTOŚĆ. Wystarczy zgiąć następnie puścić izolację kabla:

 • duża sprężystość oznacza PE,
 • brak spreżystości oznacza PCV,
 • brak sprężystości i rozciągliwość oznacza gumę syntetyczną, zwykle kolor pomarańczowy.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podkreślam, że do sprzedaży lub przekazania nadają się izolacje kabli:

 • powstałe metodą nacinania (nie z młyna)
 • posortowane wg materiału
 • bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardzo proszę zainteresowanych zakupem PCV lub PP albo innych tworzyw pokablowych o kontakt: biuro@maszynydokabli.pl celem umieszczenia na tej stronie www.

 

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAJ WIĘCEJ / ZAMKNĄĆ ARTYKUŁ.

Wydajność kabli.

Wydajność kabli - sposób 1 (polecany w recyklingu)

W technice recyklingowej ilość midzi (aluminium) uzyskiwana z kabla nazywana jest wydajnością. Praktyczne obliczenie wydajności polega na zważeniu odcinka kabla, następnie wyjęcieu z tego odcinka miedzi (aluminium) i zważeniu miedzi. Dzieląc masę miedzi przez masę kabla i mnożąc przez 100 uzyskujemy wydajność w %.

Przykład: Masa kabla 2,4kg;  masa uzyskanej miedzi 1,1kg.  Wydajność:1,1kg/2,4kg = 46% stąd

w 350kg kabla o wydajności 46% jest 161kg miedzi  bo 350kg kabla *46% = 350kg*46/100 = 161kg miedzi.

 

Wydajność kabli - sposób 2 (polecany dla elektryków)

Wiadomo, że 1m kabla 120mm2 zawiera 1kg miedzi.
Zatem np. w kablu 5x6mm2 czyli razem 30mm2 jest cztery razy mniej miedzi niż w kablu 120mm2 zatem w czterech metrach kabla 5x6mm2 jest również 1kg miedzi.

Przykład: Ilość kabla 240m o oznaczeniu 3x1,5mm2 . Łączny przekrój kabla 3x1,5mm2 = 4,5mm2

Na odtworzenie przekroju 120mm2 potrzeba 120/4,5=26,6m zatem każde 26,6m takiego kabla zawiera 1kg miedzi.

W kablu długości 240m jest 9 takich odcinków bo 240m/26,6m = 9  stąd

w 240m kabla o oznaczeniu 3x1,5mm2 jest 9kg miedzi.

KLIKNIJ TUTAJ ABY PRZECZYTAJ WIĘCEJ / ZAMKNĄĆ ARTYKUŁ.